Program untuk bacaan terbalik

  • Program ini mengubah ayat menjadi bacaan terbalik.
    contoh) Malaysia -> aisyalaM
  • Panjang maksimum ialah watak. Teks berlebihan akan dipotong.
  • ▶ Tukar kepada penulisan menegak
sila masukkan teks / perkataan / ayat
Pastikan orientasi kurung